Automatyk SRK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

2) montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych;

3) montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;

4) budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym;

5) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.