Technik logistyk
piątek, 18 stycznia 2008

Nowy, atrakcyjny zawód w Technikum Komunikacyjnym! Nowatorskie sposoby organizacji i planowania w transporcie, w oparciu o internet, programy komputerowe oraz marketing!

 


LOGISTYKA to:  różnorodne centra logistyczne
LOGISTYKA to:  kompleksowa obsługa klienta
LOGISTYKA to:  magazynowanie towarów i produktów
LOGISTYKA to:  transport i przewozy kolejowe
LOGISTYKA to:  transport i przewozy samochodowe
LOGISTYKA to:  transport drogą powietrzną
LOGISTYKA to:  transport drogą morską

Nowoczesna pracownia logistyczna

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Uwaga! Od roku szkolnego 2012/13 klasa o specjalności technik logistyk będzie ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna)

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

SYLWETKI

ABSOLWENTÓW POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI KLAS LOGISTYCZNYCH DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

LOGISTYKA WOJSKOWA – specjalność ta skierowana jest do uczniów, którzy chcą związać swoją dalszą przyszłość z zawodem żołnierza
w Wojsku Polskim.

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia służby/pracy
w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Marynarce Wojennej, Wojskach Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Narodowych Siłach Rezerwowych, Biurze Ochrony Rządu. Posiadają przede wszystkim przygotowanie do pracy
w wojskowych oddziałach logistycznych na różnych szczeblach dowodzenia jako pracownik wsparcia logistycznego, również w misjach pokojowych
i stabilizacyjnych. Zdobyte kwalifikacje upoważniają do podjęcia pracy
w centrach zarządzania kryzysowego w urzędach administracji państwowej oraz cywilnych centrach logistycznych. Nasi absolwenci będą potrafili skutecznie działać w trudnych warunkach, zaistniałych na kanwie sytuacji wynikających
z zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli a ponadto poprawnie realizować przedsięwzięcia logistyczne dla potrzeb bezpieczeństwa w różnych środowiskach społecznych.


LOGISTYKA POLICYJNASpecjalność ta kierowana jest w głównej mierze do uczniów, którzy swoją przyszłość chcą związać z Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a także Strażą Miejską, Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką, oraz Specjalistyczną Uzbrojoną Formacją Ochronną.

Oferta tej specjalności skierowana jest również do szerokiego kręgu przyszłych pracowników niższego szczebla administracji rządowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się logistyką, bądź będą się zajmowali szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i militarnego oraz zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem obywateli. Współczesne bezpieczeństwo wymaga coraz większej liczby, coraz lepiej wykształconych i wyszkolonych pracowników (urzędników),  którzy w swojej codziennej pracy będą wdrażać jego podstawowe zasady i reguły we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa. Nasi absolwenci będą potrafili skutecznie i koncepcyjnie wykorzystać zdobytą wiedzę w każdej sytuacji praktycznej, w obszarze konkretnych działań zarówno
w okresie pokoju, zagrożenia, jak również wojny. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na nowoczesne  a jednocześnie kreatywne rozwiązywanie pojawiających się problemów na kanwie zagadnień logistyki i bezpieczeństwa
w różnych strukturach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
a także innych instytucjach rządowych i pozarządowych zajmujących się tego typu problematyką w każdym jego wymiarze.

LOGISTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - Specjalność ta w głównej mierze jest kierowana do uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną jak
i osób zainteresowanych tego typu problematyką.

Nasi uczniowie  poznają istotę logistyki w ochronie przeciwpożarowej i jej uwarunkowania, które ułatwią im  zatrudnienia w różnych instytucjach sektora publicznego a także w sektorze przedsiębiorstw prywatnych. Dzięki odpowiedniej wiedzy wzbogaconej umiejętnościami będą potrafili skutecznie kierować zespołami ludzkimi, podejmować słuszne i trafne decyzje mające wpływ na minimalizowanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Posiadając takie umiejętności i wiedzę mogą zostać wysokokwalifikowanymi pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, urzędu powiatowego, urzędu miasta
i gminy lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania. W zakres posiadanych przez absolwenta kompetencji wchodzą umiejętności wynikające z: pracy z różnego typu grupami społecznymi; udzielania pomocy jednostkom i grupom w zależności od charakteru zagrożenia; kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w trudnych przypadkach
i sytuacjach; koordynacji działań ratowniczych; kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i ich nadzoru; analizowania zagrożenia pożarowego obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych zagrożeń miejscowych.

Wszyscy absolwenci powyższych specjalności mają zagwarantowane miejsce na studiach wyższych w Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH

 
Wstecz
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 w Krakowie
administrator: webmaster@tk.krakow.pl