Drogi i mosty kolejowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych;

2) oceniania stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;

3) podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;

4) prowadzenia dokumentacji budowy;

5) sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej