Technik pojazdów samochodowych

W czteroletnim okresie nauczania uczeń poznaje budowę, naprawę i eksploatację współczesnych pojazdów samochodowych uczestnicząc w zajęciach z przedmiotów zawodowych.

W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, bazach MPK oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Po cyklu nauczania absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe, potwierdzone europejskim dyplomem technika pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych