Rekrutacja do Internatu

image_pdfimage_print

Pilna informacja dla wychowanków internatu i ich rodziców.

W lipcu 2020 roku rozpoczął się generalny remont kuchni i magazynów, którego zakończenie przewidywane jest na grudzień 2020 r. W związku z brakiem możliwości przygotowania posiłków na miejscu konieczne jest skorzystanie z firmy cateringowej.

Wyżywienie stanowi ważny element diety nastolatka, dlatego prosimy rodziców o zrozumienie w podniesieniu kosztów posiłków na czas remontu. Nie możemy pozostawić młodzieży bez wyżywienia, a konkurencja na rynku jest bardzo duża.

Wstępnie opłata za śniadanie, obiad i kolację będzie wynosić 18 zł dziennie. Jest to 6 zł więcej, niż do tej pory, ale zważając na fakt, że musimy skorzystać z prywatnych dostawców, nie aż tak dużo.

Posiłki będą wydawane na podstawie bloczków. Opłaty dokonywane w gotówce będzie pobierać kierownik stołówki Pani Joanna Naleźniak. System odwołania posiłków z powodu choroby lub sytuacji losowych pozostaje bez zmian.

Szczegółowe informacje zostaną podane podczas pierwszego zebrania dla rodziców.

Po przeprowadzonym remoncie stawka żywieniowa powraca do kwoty 12zł/dziennie.

 

 

NOWE TERMINY REKRUTACJI

 

Na podstawie § 11b ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się NOWE TERMINY REKRUTACJI do internatu ZS nr1

 

Terminy składania podań do internatu:

 1. Uczniowie kontynuującyzamieszkanie w roku szkolnym 2020/2021- do 30.06.2020 r.
 2. Uczniowie chcący zamieszkać w nowym roku szkolnym po raz pierwszy- od
  06. 2020 r. do 19.08.2020 r.
 3. Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej kryteria rekrutacyjne- do 19.08.2020 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu na rok szkolny 2020/2021- 21.08.2020 r.  godz. 14:00.
 5. Podania złożone w terminie od 11.05.2020 r. uważa się za wiążące.

 

Pozostałe punkty Regulaminu Rekrutacji nie ulegają zmianie.

 

 

Równocześnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe co oznacza, że na terenie województwa małopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem
Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r.
 (§ 13 ww. rozporządzenia).

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM INTERNACIE

REKRUTACJA DO INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/21

Poniżej znajdziesz Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty potrzebne do rekrutacji w Internacie na rok szkolny 2020/21.

Zobacz, jak wygląda Internat klikając na zakładkę Galeria na głównej internetowej stronie szkoły tk.krakow.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU

Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego

na rok szkolny 2020/21

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wniosek o przyjęcie do internatu należy składać drogą mailową na adres internat@tk.krakow.pl

§1

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania, w szkole której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
 2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:
  1. uczniowie Zespołu Szkół Nr l;
  1. uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie;
  1. w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie w Krakowie. 
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami.
 5. Wychowankowie internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie w internacie składają podania o przyjęcie na kolejny rok szkolny do 5 czerwca.
 6. Uczniowie, którzy po raz pierwszy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.
 7. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 8. O przyjęciu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu i za akceptacją Dyrektora Zespołu Szkół Nr l.
 9. Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie szkoły – zakładka internat.
 10. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.
 11. Uczniowie, którzy mieszkali w internacie, ale nie przestrzegali Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu mogą być przyjęci do placówki warunkowo, po podpisaniu kontraktu wychowawczego.

§2

Terminy składania podań

I TERMIN:

 1. Od 11 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r. 
 2. Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne –   6 lipca 2020 r., godz. 12:00.          
 3. Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w internacie – 14 lipca 2020 r. godz. 12.00        
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu na rok szkolny 2020/2021 – 21 lipca 2020 r.  roku godz. 12:00       

II TERMIN: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA / w miarę wolnych miejsc/

Termin: od 22 lipca do 27 sierpnia 2020 r., godz. 12:00              

Ogłoszenie wyników: 28 sierpnia 2020 r., godz. 12:00  

Podania należy składać w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w pokojach: 10, 201,301 ul. Ułanów 5 lub w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Ułanów 3. Można także składać drogą elektroniczną.  Dokumenty należy wydrukować, uzupełnić, zeskanować i przesłać na adres internat@tk.krakow.pl

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń /parter – Internat/.  Na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 25.03.2020r. – Dz. U. z 2020r. poz. 530 dopuszcza  podanie wyników rekrutacji w formie list kandydatów do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu:

Internat: /12/411 96 00 wew. 13, 16, 19

Szkoła: /12/411 96 00 wew. 38

§3

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do internatu:

W przypadku kandydata niepełnoletniego:

wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –1 pkt

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata –1 pkt

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pk

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –1 pkt

objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt

szczególne osiągnięcia kandydata (w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt

kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej –  1 pkt

kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych –1 pkt

osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

W przypadku kandydata pełnoletniego:

wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt

niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata –1 pkt

kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do internatu– 1 pkt

szczególne osiągnięcia kandydata (w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt

kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt

kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt

osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

 1. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu.
 2. Kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata.
 3. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły.
 4. Zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową.
 5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.

§4

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w internacie wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2020/2021, a nie są uczniami Zespołu Szkół Nr 1. Wówczas o przyjęciu do internatu decydować będą następujące kryteria:

Pozytywna opinia Zespołu Wychowawców.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców (przestrzegali zasady Regulaminu Internatu, wykazali się aktywnością w pracy na rzecz internatu, osiągają dobre wyniki w nauce). Następnie:

 1. Odległość od miejsca zamieszkania.
 2. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie.
 3. Sytuacja rodzinna i materialna kandydata.

§5

Zakwaterowanie wychowanka

 1. Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Przyjęcie uczniów z klas pierwszych i tych, którzy po raz pierwszy zamieszkają w danym roku szkolnym w internacie odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych
 3. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z internatu do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto MCOO oraz przestrzeganie Regulaminu Internatu.

§6

Procedura odwoławcza

 1. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZS Nr l odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor ZS Nr l rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w `terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Załączniki:

Podanie o przyjęcie

Oświadczenie

Ankieta

Karta wychowanka

Podstawa prawna:

 1. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.
 2. Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.
 3. Rozporządzenia MEN z dn. 25.03.2020r. – Dz. U. z 2020r. poz. 530
 4. Zarządzenia Nr 6 /20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informacja o opłatach

W roku szkolnym 2019/20 opłaty dla wychowanków Internatu przedstawiają się następująco:

1. czesne za zakwaterowanie 102 zł za miesiąc

2. całodzienne wyżywienie 12 zł.

Opłat za wyżywienie i czesne dokonujemy do dnia 10-go każdego miesiąca na numer konta:

37 1020 2892 0000 5302 0590 7524

z dopiskiem: Jan Kowalski, internat ZS Nr 1, marzec – wyżywienie

(przykładowe nazwisko i miesiąc)

Opłaty na 2020/21 r. nie zostały jeszcze ustalone.