Rekrutacja do Internatu

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KWATEROWANIE W INTERNACIE ROZPOCZYNAMY W DNIU 01.09.2019 r. godz. 14. 30 – zebranie rodziców nowych wychowanków z kierownikiem i kadrą internatu ( świetlica-parter). od godz. 15. 30 – kwaterowanie nowych mieszkańców uczniów klas I. Uczniowie kontynuujący zamieszkanie kwaterowani będą od godziny 16. 30. Wychowankowie niepełnoletni mogą być zakwaterowani tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM INTERNACIE

REKRUTACJA DO INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy składania podań:

I TERMIN:

1. Od 25 kwietnia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

2. Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych do zamieszkania w internacie w dniu 28 czerwca 2019r. godzina 12.00

3. Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne – 9 lipca 2019r., godz. 12:00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu na rok szkolny 2019/2020 – 10 lipca 2019 roku godzina 9.00

II TERMIN – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA / w miarę wolnych miejsc/

Termin: do 26 sierpnia, godz. 12:00

Ogłoszenie wyników 28 sierpnia godz. 10:00

Zasady przyjęcia do internatu

W pierwszej kolejności przyjmowani są:

1. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1.

2. Następnie wychowankowie kontynuujący naukę.

3. W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie innych publicznych szkół średnich.

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do internatu:

1. W przypadku kandydata niepełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -1 pkt

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -1 pkt

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt

g) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt

h) szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) – 1 pkt

i) kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej publicznej szkoły średniej – 1 pkt

j) kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych -1 pkt

k) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

2. W przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę -1 pkt

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata -1 pkt

f) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu -1 pkt

g) szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) – 1 pkt

h) kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej publicznej szkoły średniej -1 pkt

i) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt

j) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

1. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu.

2. Kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata.

3. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły.

4. Zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową.

5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w internacie wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2019/2020, a nie są uczniami Zespołu Szkół Nr 1. Wówczas o przyjęciu do internatu decydować będą następujące kryteria:

1. Pozytywna opinia Zespołu Wychowawców.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców (przestrzegali zasady Regulaminu Internatu, wykazali się aktywnością w pracy na rzecz internatu, osiągają dobre wyniki w nauce).

2. Odległość od miejsca zamieszkania.

3. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie.

4. Sytuacja rodzinna i materialna kandydata.

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

1. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.

2. Uchwały nr LXX/1713/17/ Rady Miasta Krakowa z dnia 26 VI 2017 r.

3. Regulaminu rekrutacji do Internatu ZS nr 1  

Podania należy składać w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w pokojach: 10, 201,301 ul. Ułanów 5 lub w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Ułanów 3.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń /parter – Internat/.

Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu:

Internat: /12/411 96 00 wew. 13, 16, 19

Szkoła: /12/411 96 00 wew. 38

Poniżej znajdziesz dokumenty potrzebne do rekrutacji w Internacie na rok szkolny 2019/20.

Podanie o przyjęcie do Internatu

Oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów

Karta wychowanka Internatu

Opłaty na rok szkolny 2019/20

Zobacz, jak wygląda Internat klikając na zakładkę Galeria na głównej internetowej stronie szkoły tk.krakow.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU

Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

na rok szkolny 2019/2020

§1

Zasady rekrutacji:

1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami.

3. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie szkoły lub u kierownika internatu.

a) Wychowankowie internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie w internacie składają podania o przyjęcie na kolejny rok szkolny do 5 czerwca.

b) Uczniowie, którzy po raz pierwszy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.

4. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

5. O przyjęciu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu i za akceptacją Dyrektora Zespołu Szkół Nr l.

6. Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie szkoły- zakładka internat.

7. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu.

8. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:

a) uczniowie Zespołu Szkół Nr l

b) uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie

c) w miarę wolnych miejsc uczniowie innych publicznych szkół średnich zameldowani poza miejscem realizowania obowiązku nauki,

d) w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie w Krakowie. 

9. Uczniowie, którzy mieszkali w internacie, ale nie przestrzegali Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu mogą być przyjęci do placówki warunkowo, po podpisaniu kontraktu wychowawczego.

§2

Zakwaterowanie wychowanka

1. Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.

2. Przyjęcie uczniów z klas pierwszych i tych, którzy po raz pierwszy zamieszkają w danym roku szkolnym w internacie odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych

3. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z internatu do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto MCOO oraz przestrzeganie Regulaminu Internatu.

§3

Procedura odwoławcza

  1. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  2. Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

4. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZS Nr l odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor ZS Nr l rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w `terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Załączniki:

Podanie o przyjęcie

Oświadczenie

Ankieta

Opłaty

Karta wychowanka

Powyższe zasady opracowano na podstawie, pkt 2 :
“Uchwały nr LXX/1713/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 VI 2017 r., która traci moc z dniem 30 V 2019 r. w jej miejsce obowiązuje Uchwała nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa