Logistyka

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Uwaga! Od roku szkolnego 2012/13 klasa o specjalności technik logistyk, oprócz logistyki ogólnej, będzie ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna)

Po gimnazjum: W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

AU.22. Obsługa magazynów       AU.32. Organizacja transportu

Nauka na tym kierunku zawiera m.in. następujące przedmioty zawodowe:

Logistyka w jednostkach  gospodarczych i administracyjnych

Logistyka w procesach produkcji

Planowanie produkcji i dystrybucji

Podstawy przedsiębiorczości

Pracownia przepływów zasobów i informacji

Praktyki zawodowe

Procesy transportowe w logistyce

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

Laboratorium magazynowe

Laboratorium transportowo-spedycyjne

Logistyka kierunkowa

Logistyka służb mundurowych

Uczniowie z kierunku logistyka chętnie podejmują działalność w Szkolnym Inspektoracie Ruchu Drogowego (sekcja zabezpieczeń i sekcja medyczna), w ramach którego uczestniczą w zabezpieczaniu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych organizowanych w mieście Krakowie.

W czteroletnim technikum w klasie I obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (U. 2012 poz. 204 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 622)

Rozporządzenie z marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach