Transport kolejowy

image_pdfimage_print

ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928

TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM

PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

BRANŻA: TKO=TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Minister właściwy dla zawodu –minister właściwy do spraw: transportu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
2) obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
3) nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
4) planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;
5) przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
6) zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

TKO.07.Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Nauka na tym kierunku zawiera m.in. następujące przedmioty zawodowe:

Elektronika i elektrotechnika

Podstawy ruchu kolejowego

Infrastruktura kolejowa

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności

Pojazdy szynowe

Działalność usługowa kolei

Odprawa pociągów na stacji

Przygotowanie do licencji maszynisty

Uczniowie klas kolejowych otrzymują stypendia ufundowane przez PKP PLK S.A.

Praktyki zawodowe prowadzone są w zakładach pracy związanych z transportem, w spółkach kolejowych, np. PKP PLK S.A., PKP Intercity, Koleje Małopolskie, w Porcie Lotniczym Balice itp.

Szkołą prowadzi ścisłą współpracę z Instytutem Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, Ośrodkiem Maszynistów JMS, Strażą Ochrony Kolei.

Dalsze kształcenie polecane na uczelniach oferujących kierunki związane z transportem, logistyką, sterowaniem ruchem.

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Kierunek technik elektronik (miejsce 17), technik mechatronik (miejsce 21), technik programista (miejsce 22),  technik transportu kolejowego (miejsce 24). Dodatkowo na 217 zawodów,  technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik informatyk mają wysoką pozycję zapotrzebowania na rynku pracy w województwie małopolskim.

Sprawdź zapotrzebowanie na rynku pracy na: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082