Biblioteka

“Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam moją bibliotekę.”

Jarosław Iwaszkiewicz

Do biblioteki zapraszają mgr Maria Załuska oraz mgr Małgorzata Imosa-Nogieć.

Regulamin biblioteki

poniedziałek 8.00-16.00, internat 117
wtorek 8.00-16.00, internat 16-17
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-17.00
piątek 7.30.00-14.30

 

Do zadań biblioteki należy:

 1. wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,
 2. dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,
 3. wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 4. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,
 5. współpraca z z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną,
 6. wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 7. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym  z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 8. organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,
 9. upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej,
 10. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 11. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.