Centrum Kompetencji Zawodowych – 2 edycja 2020-2023

UWAGA! NOWE WZORY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W 2022 ROKU:

BRANŻA E:

Zal.-4-Deklaracja-Zal.-5-oswiadczenie-branza-E
Pobierz

Dziennik-zajec-pozaszkolnych-branza-E
Pobierz

BRANŻA A:

Zal.-4-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-A
Pobierz

Dziennik-zajec-pozaszkolnych-A

Pobierz

Planowane kursy w Zespole Szkół  nr 1 w latach 2020-2023 dla uczniów klas

o profilu informatycznym, programowania, elektronicznym i mechatronicznym BRANŻA E

1. Regulamin-uczestnictwa_w projekcie CKZ-edycja2

2. DOKUMENTY DLA PROWADZĄCEGO: Dziennik zajęc pozaszkolnych – branża E wzór zaświadczenia dla ucznia  Zał. 1 Wzór harmonogramu

3. DOKUMENTY DLA UCZNIA:  Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy E , Zał.-4-Deklaracja-Zał.-5-oświadczenie-branża-E, Zał. 6 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarz… E, Zał. 7 oświadczenie o braku udziału E

4. DOKUMENTY DLA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: Zał. 3 Karta oceny Zał. 8 Protokół z rekrutacji

5. WYKAZ KURSÓW:

Programowanie w języku Python – 4 grupy po 10 uczniów po 15 godzin każda.

Zastosowanie programu 3dsmax do projektowania i budowania scen trójwymiarowych – 4 grupy po 10 uczniów po 30 godzin każda

Zaawansowany arkusz kalkulacyjny z Certyfikatem ECDL – 4 grupy po 10 uczniów po 20 godzin

Elektronika dla informatyków i mechatroników – 3 grupy po 10 uczniów po 30 godzin każda

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie montażu oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV – 2 grupy po 10 uczniów po 30 godzin każda

Algorytmika i logika w programach komputerowych – 6 grup po 10 uczniów po 10 godzin każda

Kodowanie i dekodowanie informacji w systemach komputerowych – 4 grupy po 10 uczniów po 10 godzin każda

Planowane kursy w Zespole Szkół  nr 1 w latach 2020-2023 dla uczniów klas

o profilu logistycznym i kolejowym BRANŻA A

1. Regulamin-uczestnictwa_w projekcie CKZ -edycja 2.

2. DOKUMENTY DLA PROWADZĄCEGO:   Zał. 1 Wzór harmonogramu Dziennik zajęc pozaszkolnych A  wzor zaswiadczenia dla ucznia i program WERSJA PUSTA  

3. DOKUMENTY DLA UCZNIA: Zał. 7 oświadczenie o braku udziału A Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy A Zał.-4-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-A Zał. 5 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych A Zał. 6 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania A

4. DOKUMENTY DLA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: Zał. 8 Protokół z rekrutacji Zał. 3 Karta oceny

5. WYKAZ KURSÓW:

Logistyczna obsługa klienta – 5 grup po 10osób po 10 h

Elementy statystyki w logistyce – 4 grupy po 10 osób po 10h

Prowadzenie ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemów informatycznych – 2 grupy po 10 uczniów po 10 h

Obsługa klienta w branży kolejowej – 2 grupy po 10 osob po 10h 

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu pracy maszynisty pojazdów kolejowych z napędem – 2 grupy po 10 osób po 10h

Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym – 1 grupa po 10 osób po 10h

Prawo jazdy – (1 grupa po 10 os., 50h) – zewnętrznie

Obsługa wózków widłowych – (3 grupy po 10 os., 35h) – zewnętrznie

W 2020 roku Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego przystąpił do projektu Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.

CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zadania w projektach:

 • zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,
 • stypendia dla uczniów zdolnych,
 • staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,
 • staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Projekty dotyczące utworzenia Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja  Łączna wartość projektów 25.909.381,71 zł.  
  • „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 061 843,46 zł.
  Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Budowlanych nr 1(ZSB Nr 1), Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych (ZSGD i GW), Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM), Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
  • „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 7 462 351,19 zł.
  Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 (ZSM Nr 1), Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM Nr2), Zespół Szkół Mechanicznych nr 3(ZSM Nr3), Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNiG), Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
  • „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 724 351,15 zł.
  Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (ZS Ek. Nr1), Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2), Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 (ZSG Nr 1), Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 (ZSG Nr 2), Zespół Szkół Specjalnych nr 14 (ZSS Nr 14), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW Nr 1), Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
  • „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno–elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 5 528 842,00 zł.
  Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 (ZSEl. Nr 1), Zespoł Szkół Elektrycznych nr 2 ( ZSEl. Nr 2), Zespół Szkół Energetycznych (ZSEn.), Zespół Szkół Łączności (ZSŁ), Zespół Szkół nr 1 (ZS Nr1), Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
  • „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo–leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 1 161 121,20 zł.
  Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM), Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZPGNiG), Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ Nr 1).
  • „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno–usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł.
  Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) , Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1(ZS Ek.nr1), Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2), Zespół Szkół nr 1(ZSnr 1), Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW), Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM nr 2), Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (ZSP-M), Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM), Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
Skip to content