Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://tk.krakow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Budynki Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie znajdują się  przy ulicy Ułanów
spełniają częściowo wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Budynek Zespołu Szkół nr 1 – ul. Ułanów 3, Kraków
 2. Budynek internatu – ul. Ułanów 5, Kraków

W zakresie dostępności architektonicznej:

Niedostępne

Budynek szkoły i internatu:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku szkoły posiadają bariery w pionie i poziomie.
 2. Przestrzenie komunikacyjne w budynku internatu posiada bariery w pionie.
 3. Brak windy w budynkach.
 4. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze i piętrach w budynku szkoły.
 5. Brak podjazdu na dziedziniec szkolny.

Dostępne

Budynek szkoły i internatu:

 1. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorystycznie i piktogramami.
 2. Do budynku internatu podjazd dla niepełnosprawnych. Możliwość poruszania się w poziomie na parterze. Łazienka dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do kawiarenki, stołówki, świetlicy, biur bez barier architektonicznych.
 3. W budynku szkoły i internatu oznaczono ważne pomieszczenia i ciągi komunikacyjne alfabetem Brailla.
 4. Drzwi do pomieszczeń są w kolorze kontrastowym do ścian.
 5. Toalety dla osób ze specjalnymi potrzebami na parterze i piętrach.
 6. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny- tablice informacyjne.
 7. Na terenie szkoły działa portiernia.
 8. W sekretariacie głównym znajduje się pętla indukcyjna.
 9. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości  ewakuacji – oznaczenie dróg ewakuacyjnych , instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania  na wypadek ewakuacji. Wyznaczono koordynatora ds. ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Treści niedostępne

Część z opublikowanych filmów nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
Część filmów i zdjęć  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści dostępne

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych
Możliwość powiększenia wielkości czcionki na stronie
Skala szarości
Wysoki kontrast
Można włączyć żółte litery i czarny tekst
Można wyróżnić odnośniki
Treści można pobrać w pliku pdf lub wydrukować na drukarce

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Śliwa.
 • E-mail: zs1@mjo.krakow.pl 
 • Telefon: 12 411-54-34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można na adres zs1@mjo.krakow.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Administratorem strony internetowej tk.krakow.pl jest Pan Maciej Kowalczyk , adres poczty elektronicznej maciej.kowalczyk@tk.krakow.pl.

Skip to content