Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://tk.krakow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część z opublikowanych filmów nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
Część filmów i zdjęć  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści dostępne

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych
Możliwość powiększenia wielkości czcionki na stronie
Skala szarości
Wysoki kontrast
Można włączyć żółte litery i czarny tekst
Można wyróżnić odnośniki
Treści można pobrać w pliku pdf lub wydrukować na drukarce

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Śliwa.
 • E-mail: zs1@mjo.krakow.pl 
 • Telefon: 12 411-54-34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie znajdują się  przy ulicy Ułanów
i nie spełniają wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie – ul. Ułanów 3
 2. Budynek internatu – ul. Ułanów 5
Skip to content