Rekrutacja do Internatu

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM INTERNACIE
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

Poniżej znajdziesz Regulamin rekrutacji do internatu oraz dokumenty potrzebne do rekrutacji w Internacie na rok szkolny 2022/23.

Zobacz, jak wygląda Internat klikając na zakładkę Galeria na głównej internetowej stronie szkoły tk.krakow.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

§1

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania, w szkole której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
 2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:
  1. uczniowie Zespołu Szkół Nr l;
  2. uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie;
  3. w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi
  i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie
  w Krakowie. 
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami.
 5. Uczniowie, którzy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.
 6. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 7. O przyjęciu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu i za akceptacją Dyrektora Zespołu Szkół Nr l.
 8. Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie szkoły – zakładka internat.
 9. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.
 10. Uczniowie, którzy mieszkali w internacie, ale nie przestrzegali Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu mogą być przyjęci do placówki warunkowo, po podpisaniu kontraktu wychowawczego.

§2

Terminy składania podań

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 16 maja – 20 czerwca

Termin w postępowaniu uzupełniającym 27 lipca – 3 sierpnia

Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 24 czerwca – 12 lipca nie dotyczy

Termin w postępowaniu uzupełniającym 27 lipca – 3 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 19 lipca godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym 9 sierpnia godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26 lipca godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym 18 sierpnia godz. 12.00

Podania można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 (ul. Ułanów 3), w internacie w pokojach: 10, 201, 301 (ul. Ułanów 5) lub drogą mailową internat@tk.krakow.pl.

Preferowane są dokumenty złożone osobiście ze względu na ich czytelność.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń /parter – Internat/.  Dopuszcza  podanie wyników rekrutacji w formie list kandydatów do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

§3

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do internatu:

 1. W przypadku kandydata niepełnoletniego:
 2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 3. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –1 pkt
 5. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata –1 pkt
 6. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –1 pkt
 8. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt
 9. kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt
 10. szczególne osiągnięcia kandydata (w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt
 11. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt
 12. kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych –1 pkt
 13. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt
 14. W przypadku kandydata pełnoletniego:
 15. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 16. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 17. niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt
 18. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt
 19. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata –1 pkt
 20. kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do internatu– 1 pkt
 21. szczególne osiągnięcia kandydata (w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt
 22. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt
 23. kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt
 24. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

 1. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu.
 2. Kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata.
 3. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły.
 4. Zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową.
 5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.

§4

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w internacie wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2022/2023, a nie są uczniami Zespołu Szkół Nr 1. Wówczas o przyjęciu do internatu decydować będą następujące kryteria:

 1. Pozytywna opinia Zespołu Wychowawców.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców (przestrzegali zasady Regulaminu Internatu, wykazali się aktywnością w pracy na rzecz internatu, osiągają dobre wyniki w nauce).

 1. Odległość od miejsca zamieszkania.
 2. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie.
 3. Sytuacja rodzinna i materialna kandydata

§5

Zakwaterowanie wychowanka

 1. Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Przyjęcie uczniów z klas pierwszych i tych, którzy po raz pierwszy zamieszkają w danym roku szkolnym w internacie odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych
 3. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z internatu do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto MCOO oraz przestrzeganie Regulaminu Internatu.6

§6

Procedura odwoławcza

 1. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZS Nr l odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor ZS Nr l rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Kraków, 10 luty. 2022 r.     
Dyrektor  Beata Śliwa

Załączniki do pobrania:

Podanie o przyjęcie do internatu ZS1

Oświadczenie

Ankieta dla kandydata

Karta wychowanka

Informacja o opłatach

W roku szkolnym 2021/22 opłaty dla wychowanków Internatu przedstawiają się następująco:

1. czesne za zakwaterowanie 102 zł za miesiąc

2. całodzienne wyżywienie 13 zł.

Opłat za wyżywienie i czesne dokonujemy do dnia 10-go każdego miesiąca na numer konta:

37 1020 2892 0000 5302 0590 7524

z dopiskiem: Jan Kowalski, internat ZS Nr 1, marzec – wyżywienie

(przykładowe nazwisko i miesiąc)

Archiwalne:

W dniu 31 sierpnia 2021 roku kwaterowanie wychowanków będzie przebiegało wg następującego planu:

Godz. 15.00 Zebranie z rodzicami pierwszoklasistów i nowych wychowanków. Godz. 15.30-17.00 Kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków. Wychowankowie odnajdują swoje nazwisko na liście. Sprawdzają numer pokoju i zanoszą do podanego pokoju swoje rzeczy. Rodzic przygotowuje dokumentację. Podpisuje wymagane zgody i regulaminy. Oddaje wychowawcy wymagane dokumenty lub wychowawca odbiera dokumenty od rodzica w pokoju wychowanka. Wychowanek może pozostać w internacie, tylko wtedy, gdy rodzic podpisze stosowne zgody. Rodzic melduje wychowawcy,że zostawia wychowanka i opuszcza internat.

Godz. 17.00-18.30 Kwaterowanie wychowanków z klas drugich.

Godz. 18.30-20.00 Kwaterowanie wychowanków z klas trzecich i czwartych.

Skip to content