Logistyka

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107
TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
BRANŻA: SPL=SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

Minister właściwy dla zawodu –minister właściwy do spraw: transportu, gospodarki morskiej,żeglugi śródlądowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Uwaga! Wybierając ten kierunek możesz zapisać się do grupy ogólnej, gdzie zrealizujesz wszystkie założenia kierunku kształcenia technik logistyk lub do grupy tzw. mundurowej, gdzie dodatkowo będziesz uczestniczył w zajęciach ukierunkowanych mundurowo.

Klasa o specjalności technik logistyk, oprócz logistyki ogólnej, jest ukierunkowana na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna).

W roku szkolnym 2020/22-2021/22 klasa 4LB, a w roku szkolnym 2021/22-2022/23 również klasa 3LD uczestniczy w Programie Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.  Biuro do Spraw Proobronnych opracowało i wdrożyło „Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych”, który znajduje się na https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/regulamin-mundurowy-2018-01-18-m/

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

SPL.01.Obsługa magazynów

SPL.04.Organizacja transportu

Nauka na tym kierunku zawiera m.in. następujące przedmioty zawodowe:

Logistyka w jednostkach  gospodarczych i administracyjnych

Logistyka w procesach produkcji

Planowanie produkcji i dystrybucji

Podstawy przedsiębiorczości

Pracownia przepływów zasobów i informacji

Praktyki zawodowe

Procesy transportowe w logistyce

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

Laboratorium magazynowe

Laboratorium transportowo-spedycyjne

Logistyka kierunkowa

Logistyka służb mundurowych (Straż, Wojsko, Policja)

Uczniowie z kierunku logistyka chętnie podejmują działalność w Szkolnym Inspektoracie Ruchu Drogowego (sekcja zabezpieczeń i sekcja medyczna), w ramach którego uczestniczą w zabezpieczaniu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych organizowanych w mieście Krakowie.

Polecane dalsze kształcenie na uczelniach wyższych oferujących kierunki związane z transportem, spedycją, transportem szynowym, logistyką, zarządzaniem w firmie, ekologią.

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Skip to content