Historia Szkoły

Początki Technikum Kolejowego w Krakowie wiążą się z ul. Basztową 9. Po drugiej wojnie światowej pod tym adresem działało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe Towarzystwa Szkoły Kupieckiej, które w 1949 roku przekształcone zostało w szkołę państwową (publiczną). Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei powołane zostało do życia na przełomie lat 1949/1950. Jego absolwenci podlegali tzw. planowanemu zatrudnieniu. Początkowo w szkole istniały tylko dwa wydziały: finanse w kolejnictwie i statystyka kolejowa. W kolejnych latach dołączyła do nich specjalność: planowanie w transporcie kolejowym.

Pierwszym dyrektorem Technikum Ekonomiczno-Kolejowego był inż. Józef Machejek, który przejmował klasy licealne po dawnym Gimnazjum i organizował szkołę zawodową drugiego stopnia o charakterze kolejowym. W roku szkolnym 1950/1951 szkoła przy ul. Basztowej 9 liczyła 17 oddziałów, a ogólna liczba uczniów wynosiła 650. Mieściły się w niej klasy licealne I i II stopnia, które pozostały po Gimnazjum Handlowym, a także oddziały należące do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Krakowie. Technikum Ekonomiczno-Kolejowe, działające w latach 1951–1959, było szkołą przygotowującą do pracy w kolejnictwie i do studiów wyższych. Regularnie uruchamiano nowe specjalności: zaopatrzenie materiałowe w kolejnictwie, ruch kolejowy, telekomunikacja kolejowa i ekonomika kolei (lata 1953–1954). Kandydatów po 7-klasowej szkole podstawowej przyjmowano na podstawie egzaminu wstępnego z języka polskiego, matematyki oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Na wydziałach: statystyka kolejowa i finanse w kolejnictwie nauka trwała trzy lata, natomiast na pozostałych – cztery. Uczono przedmiotów ogólnych i zawodowych, szczególną uwagę zwracając na orientację w problematyce administracji kolejowej, arytmetyce gospodarczej, ekonomice transportu kolejowego, organizacji ruchu na kolei; uczniowie nabywali wiedzę z zakresu przepisów bhp i podstawowych zagadnień z dziedziny prawa. Młodzież obowiązkowo uczyła się pisania na maszynie, stenografii, zasad korespondencji i biurowości, sprawozdawczości kolejowej. Prowadzono też zajęcia praktyczne, czyli warsztaty. Egzamin dojrzałości był dla wszystkich uczniów obowiązkowy. Część absolwentów kontynuowała naukę w szkołach wyższych, pozostali byli zatrudnieni jako planiści, statystycy, księgowi, finansiści, ekonomiści, referenci oraz kierownicy wydziałów w PKP.

W roku szkolnym 1959/1960 przemianowano szkołę na Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji. Powstały dwa nowe wydziały: urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego (potem: automatyka urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego) oraz trakcja elektryczna (1960). W tym samym roku szkolnym prowadzono też kursy w Państwowej Szkole Technicznej i Ekonomicznej. W 1956 roku dyr. Józef Machejek powołał Komitet Propagandy Szkoły. Opracowano założenia projektu nowego budynku szkolnego w podkomisjach do spraw: przedmiotów zawodowych, przyrodniczo-matematycznych, humanistycznych, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, zajęć pozalekcyjnych, opieki lekarsko-dentystycznej, pomieszczeń administracji. W 1959 roku Rada Uczniowska wezwała uczniów do zbiórki pieniężnej na fundusz budowy szkoły. Zaangażowały się wszystkie klasy. Sprawa nowego budynku szkoły leżała uczniom i nauczycielom na sercu.

W roku szkolnym 1961/1962 dyrektorem technikum zostaje inż. Tadeusz Leja. T rudna sytuacja lokalowa szkoły przy ul. Basztowej 9 powoduje spadek liczby kandydatów – w szkole działa 18 oddziałów w wymienionych wyżej specjalnościach. W 1967 roku oddano do użytku nowy internat mieszczący się przy ul. Ułanów 5 (poprzedni, zorganizowany już w 1951 roku z myślą o młodzieży spoza Krakowa, mieścił się przy ul. Kurniki 4). W nowym internacie szkoła mogła zapewnić 300 uczniom komfortowe warunki lokalowe, pełne wyżywienie, całkowitą opiekę lekarską. 1 września 1968 roku nastąpiło przekazanie Technikum Kolejowemu zespołu nowych budynków przy ul. Ułanów 3. Była to najlepiej wyposażona i przygotowana do nowoczesnego kształcenia kadr dla kolei szkoła w Polsce (koszt inwestycji wyniósł 36 mln zł, z czego na wyposażenie naukowo-techniczne przeznaczono 12 mln zł.) Nowoczesne pracownie: automatyki zabezpieczenia ruchu kolejowego, teletransmisji i telekomunikacji – nie miały sobie równych w polskim szkolnictwie. Jedno ze skrzydeł budynku przeznaczono na część warsztatową. Znajdowały się tam: stolarnia, kuźnia, spawalnia, ślusarnia. Oddano również do dyspozycji uczniów dwie sale gimnastyczne, świetlicę, aulę ze sceną, bibliotekę oraz gabinety lekarski i dentystyczny.

W następnych latach 1969–1972 uruchomiono w szkole nowe wydziały: sieci i zasilania, urządzenia elektryczne taboru kolejowego oraz maszyn drogowych. Technikum Kolejowe stało się szkoła kształcącą w 9 specjalnościach, w 25 oddziałach, których liczba systematycznie wzrastała, do 32 w roku szkolnym 1973/1974. W tych latach zmieniły się przedmioty ogólne i zawodowe, podbudowę dla technikum stanowiła już 8-klasowa szkoła podstawowa. Nauka w technikum trwała 5 lat, z wyjątkiem specjalności ruch i przewozy kolejowe (4 lata). W trakcie kształcenia zwracano szczególną uwagę na sylwetkę wszechstronnie rozwiniętego pracownika kolei przygotowanego do zawodu nowocześnie i zgodnie z wymaganiami zmieniającego się świata. Proces nauczania praktycznego odbywał się w pracowniach szkolnych i salach przedmiotowych, a także w czasie praktyk zawodowych w jednostkach kolejowych. Organizowano również wycieczki do zakładów pracy, których celem było zrozumienie nowoczesnej organizacji i techniki pracy przez przygotowanie do przyszłej działalności w dużych zorganizowanych zespołach ludzkich.

W dziejach szkoły należy odnotować datę 12 października 1975 roku, kiedy Technikum Kolejowemu nadano sztandar i imię Ludwika Waryńskiego (anulowanie imienia szkoły nastąpiło w grudniu 1990 roku). Poziom nauczania i wychowania w technikum, dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej, systematycznie się podnosił. Wśród znaczących wydarzeń w życiu szkoły wspomnieć należy I Turniej Wiedzy o Kolei, który odbył się w 1978 roku. W burzliwych dla kraju latach 1980–1983 praca w Technikum Kolejowym miała zwyczajny i spokojny przebieg, tzn. odbywały się codzienne zajęcia dydaktyczne, wiele uwagi poświęcono procesowi wychowawczemu, pielęgnowano wypracowane tradycje. W 1981 roku na podstawie umowy między Polską a Libią do krakowskiego TK przybyło 19 uczniów – Libijczyków. Ich obecność w szkole i internacie zapisała się ciekawymi doświadczeniami, np. udziałem w świątecznym koncercie „Kolędy i pastorałki” (ale były też i konflikty, rozstrzygane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej).

Ponieważ dotychczasowy dyrektor szkoły – Tadeusz Leja przeszedł na emeryturę, 1 września 1983 roku stanowisko dyrektora Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Krakowie objął mgr inż. Andrzej Cichoń. Rozpoczęła się modernizacja szkoły, powstawały nowe pracownie, doposażono już istniejące, zmieniał się wygląd pomieszczeń administracyjnych i korytarzy. Znaczącym wydarzeniem było otwarcie w 1986 roku pracowni mikrokomputerowej, zarejestrowane i wyemitowane na antenie przez TV Kraków. Nowością w kształceniu stało się wprowadzanie przedmiotu: podstawy informatyki, a od roku szkolnego 1992/1993 specjalności: elektronika ogólna. Dyrektor Andrzej Cichoń zorganizował dla nauczycieli i pracowników Technikum Kolejowego kilka wycieczek zagranicznych po Europie. W ramach obchodów 40-lecia szkoły odbyła się wyprawa do Włoch, podczas której uczestnicy spotkali się z Papieżem Janem Pawłem II na prywatnej audiencji. W maju 1992 roku Dyrekcja Generalna PKP ogłosiła konkurs na dyrektora Technikum Kolejowego w Krakowie. Konkurs wygrał dotychczasowy dyrektor Andrzej Cichoń. Jednak od 1 września 1992 roku pełnienie obowiązków dyrektora powierzono inż. Zdzisławowi Kucharskiemu. Przypada na ten czas zmiana wystroju pokoju nauczycielskiego, gabinetów dyrekcyjnych, sekretariatów, księgowości oraz biblioteki szkolnej, początek komputeryzacji zbiorów bibliotecznych. 1 lipca 1994 roku na stanowisko dyrektora szkoły przywrócono mgra inż. Andrzeja Cichonia.

Od roku szkolnego 1994/1995 w obszarze kształcenia wyeksponowano bogatą ofertę językową: oprócz nauki języków niemieckiego i rosyjskiego wprowadzono lekcje języka angielskiego i francuskiego. Pogłębianiu praktycznej znajomości języka niemieckiego służyła wymiana młodzieży z pokrewną szkołą w Berlinie trwająca od roku szkolnego 1996/1997 do 1998/1999. Ukoronowaniem dążeń do stworzenia szkoły na miarę XXI wieku było podłączenie w 1996 roku technikum do sieci Internetu. W 1996 roku powstała strona internetowa szkoły: http//www.tk.krakow.pl. W tym samym czasie, w ramach prac dyplomowych uczniów, wyposażono aulę szkoły w sprzęt audiowizualny.

Do końca 1998 roku Technikum Kolejowe podlegało resortowi Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Po reformie samorządowej, od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym technikum (wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1) jest Gmina Kraków.

W roku szkolnym 1999/2000 uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Technikum Kolejowego. 26 listopada 1999 roku w Bazylice Mariackiej odprawiona została Msza święta w intencji wszystkich absolwentów, uczniów, pracowników szkoły oraz tych, którzy już z tego grona odeszli. Mszy św. przewodniczył ks. Infułat Bronisław Fidelus w zastępstwie Kardynała Franciszka Macharskiego. Msza święta dała początek obchodom jubileuszu 50-lecia szkoły. 15 grudnia 1999 roku sztandar Technikum Kolejowego został odznaczony Złotą Odznaką Miejsc Pamięci Narodowej. W roku jubileuszowym szkoła była gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Nasze Technikum zdobyło wtedy srebrny medal. W styczniu 2000 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie byli podejmowani na Opłatku przez Kardynała Franciszka Macharskiego. Oprawę muzyczną zapewniła szkolna orkiestra, która od 1998 roku ma swą siedzibę w budynku przy ul. Ułanów 3. 24 listopada 2000 roku uroczystą akademią zakończono obchody złotego jubileuszu szkoły, natomiast 4 grudnia 2000 roku odbyła się promocja jubileuszowej monografii Technikum Kolejowego w Krakowie zatytułowana „Szkoła z charakterem”.

W roku szkolnym 2000/2001 do Technikum dołączyły dwie nowe placówki, tj. Gimnazjum nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych z klasami przysposabiającymi do pracy. 28 września 2001 roku gościliśmy w szkole Pierwszą Damę Rzeczypospolitej – Panią Jolantę Kwaśniewską, przed którą, ze specjalnym programem artystycznym, wystąpiła szkolna orkiestra. Orkiestra koncertowała także w ramach akcji charytatywnych: 18 marca 2002 roku w Filharmonii Krakowskiej zagrała na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie przy ul. Łanowej.

14 i 15 maja 2002 roku w Zespole Szkół nr 1 odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny. 4 lutego 2002 roku pod wspólny dach przy ul. Ułanów 3 została przeniesiona z ul. Półłanki 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP w Krakowie. Tym samym od 1 września 2002 roku w skład Zespołu Szkół weszło osiem placówek: Technikum Kolejowe, Technikum Komunikacyjne Nr 25, Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27, Policealna Szkoła Zawodowa, XXV Liceum Profilowane, Gimnazjum nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych (łącznie 37 oddziałów).

Były momenty, w których nad szkołą zbierały się „czarne chmury”: 10 października 2002 roku PKP S.A. Oddział Nieruchomości – Zakład w Krakowie zamieścił ogłoszenia w prasie o sprzedaży w ramach przetargu prawa wieczystego użytkowania działki i prawa własności budynków i budowli położonych w Krakowie przy ul. Ułanów 3 za cenę wywoławczą 17.886.000,00 zł. Podjęte natychmiast przez dyrektora Andrzeja Cichonia działania interwencyjne w tej sprawie u wicepremiera Marka Pola (Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) uwieńczone zostały sukcesem: przetarg unieważniono.

W maju 2003 roku odbyła się jubileuszowa 50-ta matura. Znakiem firmowym szkoły stały się tradycyjne imprezy wychowawcze: „Przedstawiamy się”, Pastorałki, „Światło na scenę”, Jesienne i Wiosenne Biegi Przełajowe, Konkurs Nauk Ścisłych, Konkurs Krasomówczy, Święto sportu szkolnego, Opłatek u Kardynała, obsługa pielgrzymek w sanktuarium w Łagiewnikach, Koncert Noworoczny naszej orkiestry, koncerty i festyny charytatywne dla dzieci niepełnosprawnych itp. 14 listopada 2003 roku gościliśmy przy ul. Ułanów 3 delegacje szkół partnerskich w ramach programu „Sokrates Commenius – Time for creativy” – młodzież z Haverlo (Belgia), Lincoln (Anglia) i Bredy (Holandia). 27 lutego 2004 roku podpisany został akt notarialny w sprawie przekazania terenu i majątku szkoły na rzecz Skarbu Państwa od Polskich Kolei Państwowych. 18 marca 2004 roku, w czasie uroczystej akademii, symboliczny klucz szkoły został przekazany przez członka Zarządu PKP S.A. Bogdana Waligórskiego na ręce prof. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa. Szkoła stała się własnością Krakowa.

W roku szkolnym 2003/2004 na ulicach Krakowa, na bilbordach i tramwajach, pojawiły się reklamy naszej szkoły, zachęcające kandydatów do podjęcia nauki w technikum, zasadniczej szkole zawodowej i gimnazjum. 15 września 2004 roku delegacja szkoły na czele z dyrektorem Andrzejem Cichoniem złożyła pierwszą wizytę w Klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Czernej. Był to czas przygotowań do przyjęcia patrona. 26 stycznia 2005 roku Radni Miasta Krakowa podjęli Uchwałę o nadaniu Zespołowi Szkół nr 1 w Krakowie imienia św. Rafała Kalinowskiego. Uroczyste ogłoszenie decyzji radnych miało miejsce 22 listopada 2005 roku w czasie Uroczystości Patronalnych. Biskup Jan Zając poświęcił nowy sztandar szkoły w Kościele Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej.

29 stycznia 2005 roku miała miejsce ostatnia Studniówka w historii szkoły klas maturalnych 5-letniego Technikum Kolejowego. Z kolei w dniach 26–29 kwietnia 2005 roku odbyły się ostatnie egzaminy zawodowe w Technikum w formie wykonywanych prac dyplomowych. W maju 2005 roku abiturienci przystąpili do ostatniej „starej matury”. W roku szkolnym 2004/2005 szkołę opuścili ostatni absolwenci Technikum Kolejowego.

Od września 2002 roku tradycje „kolejówki” zaczęło przejmować Technikum Komunikacyjne, które kształci obecnie w następujących zawodach: technik telekomunikacji, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik technik logistyk (od 1 września 2005 roku) technik informatyk (2006) oraz technik pojazdów samochodowych (2009). Od 2004 roku wchodzące w skład Zespołu Gimnazjum Nr 73 posiada Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. 21 listopada 2005 roku została podpisana umowa o współpracy ze szkołą węgierską Energettikkai Szakkozepiskola es Kollegium w Paks w ramach programu Leonardo da Vinci „Energia jądrowa i konwencjonalna – za i przeciw”. W maju 2006 roku absolwenci Technikum przystąpili do pierwszej „nowej matury”, natomiast w czerwcu tego samego roku – do pierwszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nowej formule. 3 listopada 2006 roku, w ramach termomodernizacji szkoły, zakończono remont instalacji centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkól nr 1 i internatu. Szkoła wzbogaciła się także w nowoczesne wyposażenie pracowni telekomunikacyjnej w ramach środków unijnych oraz czterech pracowni informatycznych, z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok szkolny 2007/2008 upłynął pod znakiem uroczystości karmelitańskich setnej rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego. W dniach 17–20 kwietnia 2008 roku odbyła się autokarowa wycieczka do Wilna (Litwa), miejsca narodzin naszego patrona. Od 20 marca do 30 kwietnia 2008 roku uczniowie Technikum Komunikacyjnego, w ramach praktyk zawodowych, przebywali w partnerskiej szkole w Paks (Węgry).

Z końcem roku szkolnego 2010/2011 dotychczasowy dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Cichoń przeszedł na emeryturę. Od 1 września 2011 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie objął mgr Wiesław Mroszczyk.
W roku 2012 sfinalizowany został projekt unijny stworzyny i koordynowany przez poprzedniego dyrektora mgr inz. Andrzeja Cichonia „Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie” . Baza dydaktyczna wzbogaciła się o najnowocześniejsze obrabiarki sterowane numerycznie CNC. Dzięki projektom unijnym uczniowie odbywają zajęcia w pracowniach spełniających standardy europejskie. Wartość zakończonego projektu: to niebagatelna kwota 2 616 545,67 PLN przy wysokości dofinansowania 1 831 581,96 PLN. W ramach realizacji projektu zostało zakupione wyposażenie do 6 pracowni: pracowni obróbki skrawania metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektrycznej, logistycznej i elektroniki. Pracownie te są obecnie najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone w Polsce. Wyszkoleni tutaj fachowcy zdobędą wiedzę zgodną z najnowszymi standardami unijnymi. Takich właśnie fachowców potrzebuje lokalny rynek pracy.

ZS nr 1 efektywnie włącza się realizację projektów unijnych. Organizowane są bezpłatne kursy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” z: grafiki komputerowej, cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, programowania „C++”, języka angielskiego, logistyki, elektroniki, matematyki dla uczniów klas pierwszych. Zgodnie ze strategią funkcjonowania i rozwoju placówki przyjętą przez nowego dyrektora Wiesława Mroszczyka szkoła rozwija kształcenie w kierunku logistyki, informatyki i technologii informacyjnych. W roku 2012/2013 otwarte zostały klasy o profilu logistyki oraz logistyki służb mundurowych (wojsko, policja, straż). Szkoła podpisała umowę patronacką z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która zapewnia merytoryczne wsparcie dla działań szkoły dla klas o profilu logistycznym. Uczelnia zorganizowała m. in. dla naszych pierwszoklasistów obóz kondycyjno-szkoleniowy. Co roku nasi młodzi logistycy zajmują czołowe miejsca w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Obecnie Zespół Szkół nr 1 znalazł się w czołówce szkół kształcących w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Według ogólnopolskiego rankingu Wyższej Szkoły Logistyki z Poznania (organizator olimpiady) zajmujemy 12 miejsce spośród prawie setki szkół w Polsce. Duże sukcesy odnotowujemy również w kolejnych edycjach konkursu „Na najlepszego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych”, w międzyszkolnym konkursie matematycznym TechMat, w Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych, w Młodzieżowym Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym, ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Pangea.

Zgodnie z planami przeprowadzona została restrukturyzacja szkoły: internat włączony został jako integralna jednostka szkoły, zreorganizowane zostały stanowiska pracowników administracji, księgowości i obsługi w celu podniesienia efektywności placówki. Wygospodarowany został parking dla nauczycieli, uczniów i mieszkańców internatu. Rozbudowane zostały pracownie informatyczne, szkoła posiada obecnie ponad 300 stanowisk komputerowych. Cały obiekt został podłączony do nowoczesnych łączy światłowodowych.

W październiku 2012 r. roku delegacja Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego pod przewodnictwem dyrektora Wiesława Mroszczyka złożyła oficjalną wizytę w partnerskiej szkole Energetikai Szakközépiskola és Kollégium w Paks (Węgry), jako kontynuacja współpracy podpisanej w 2004 roku przez poprzedniego dyrektora.. Efektem tej wizyty było odświeżenie partnerskiej umowy o kontynuacji wzajemnej współpracy między obiema szkołami. W roku 2013 nawiązana została współpraca z Polskimi Liniami Kolejowymi, dzięki umowom partnerskim możliwe stało się wznowienie kształcenia na kierunkach kolejowych.

W czerwcu 2013 r. dyrektor Wiesław Mroszczyk podpisał umowę patronacką z Politechniką Krakowską, reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Leszka Wojnara. Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych objął patronat naukowy nad Zespołem Szkół nr 1 w Krakowie, współpraca służy rozwojowi edukacji technicznej młodzieży kształcącej się w naszej szkole. W tym samym miesiącu, w wyniku długofalowych działań Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w Zespole Szkól nr 1 Ryszarda Stokłosy, możliwe stało się podpisanie kolejnej umowy patronackiej: 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach. Baza zobowiązała się do udzielania merytoryczno-organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów klasy z rozszerzonym przysposobieniem obronnym.

W listopadzie 2013 r. dyrektor Wiesław Mroszczyk podpisał „Umowę Patronacką Dotyczącą Współpracy” z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A w Krakowie. Umowa dotyczy odbywania praktyk przez młodzież Technikum Komunikacyjnego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zajezdniach i zakładach naprawczych miejskiego przewoźnika, zatrudniania absolwentów szkoły, jak również odbywania wycieczek przedmiotowych, rozwijających wiedzę na tematy innowacji technicznych w ramach nauczania przedmiotów zawodowych. Należy dodać, iż jest to pierwszy przypadek objęcia patronatu przez Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nad szkołą kształcącą młodzież na potrzeby miejskiego rynku transportowego.

W styczniu 2014 r. dyrektor Wiesław Mroszczyk i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Ryszard Gaczoł podpisali porozumienie o współpracy. Nadrzędnym celem tego porozumienia jest propagowanie wśród młodzieży bezpiecznych zasad zachowania w przypadku zagrożenia pożarem lub klęską żywiołową, szerzenie wiedzy prawnej, dotyczącej funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej oraz kształtowania właściwych postaw etyczno-prawnych. Program współpracy pozwala na promowanie zawodu funkcjonariusza Państwowej Straży pożarnej wśród młodzieży.

W październiku 2014 Komendant Miejski Policji w Krakowie inspektor Andrzej Płatek i dyrektor Wiesław Mroszczyk podpisali porozumienie określające zasady współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych skierowanych do młodzieży szkolnej. Nadrzędnym celem współpracy jest propagowanie wiedzy prawnej wśród młodzieży oraz promowanie zawodu funkcjonariusza policji. Strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych. Młodzież klas mundurowych o profilu policyjnym Technikum Komunikacyjnego Nr 25 w Krakowie na bieżąco zapoznawana będzie z ofertą szkolnictwa policyjnego i możliwościami podjęcia służby w policji.

Od wielu lat szkoła współpracuje w sprawie prewencji również z jednostkami Krakowskiej Straży Miejskiej. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 podejmuje szereg inicjatyw zapobiegających lub minimalizujących zjawiska konfliktu z prawem, przemocy i patologicznych zachowań wśród młodzieży. Decyzją zespołu certyfikacyjnego, opiniującego projekt „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa” z czerwca 2014 roku, Zespół Szkół nr 1 otrzymał przedłużenie na kolejne pięć lat certyfikatu „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”, nadanego w roku 2012.

„Kształcenie technika z duszą humanisty” – oto jak wypełnia się misja naszej szkoły. W grudniu 2011 r. w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie został zainaugurowany projekt edukacyjny „Uczniowie i Mistrz”. Honorowy patronat nad imprezą objął kardynał Stanisław Dziwisz. Społeczność Zespołu Szkół nr 1 spotkała się z Krzysztofem Zanussim, wybitnym polskim reżyserem i scenarzystą. Na kolejnym w tym cyklu spotkaniu gościliśmy Wojciecha Skibińskiego, aktora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od 2014 roku odbywa się szkolny konkurs teatralny, w nieco zmienionej formule, będący kontynuacją blisko półwiecznej tradycji zmagań scenicznych uczniów naszego technikum. Dla młodzieży mieszkającej w internatach i bursach organizowany jest od trzech lat Małopolski Turniej Młodych Talentów. Szkolna gazetka RUMOR co roku wyróżniana jest w miejskich i regionalnych konkursach. W szkole organizowane są: dzień kulturoznawczy, konkurs o patronie szkoły „Z Wilna przez Usole do Wadowic”, konkurs krasomówczy, konkurs pięknego czytania, „Nie taki język straszny”, dzień papieski, maraton pisania listów. Uczniowie biorą udział w Europejskim Dniu Języków, Międzyszkolnym Konkursie Językowym, Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego, Fun with English, Ogólnopolskiego Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER oraz „Z idiomatyką za pan brat” pod patronatem Goethe Institut w Krakowie. Organizowane są liczne akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, Dzień Krwiodawstwa, Dzień Dobrych Ludzi, Góra Grosza, akcje Świąteczna Paczka na rzecz Charytatywnego Stowarzyszenia im. Św. Rafała Kalinowskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda w ramach programu pomocy dzieciom „Starszy Brat Starsza Siostra”. Poczet sztandarowy szkoły uczestnicząc w akcji „Edukacja patriotyczna dla Krakowa” prezentuje nasze godło na doniosłych uroczystościach w mieście.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat zajmują czołowe miejsca we współzawodnictwie sportowym krakowskich szkół. Mamy już ogromną kolekcję medali, pucharów i dyplomów. Sukcesy odnoszą nasi siatkarze i koszykarze na Licealiadach czy Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży. Uczniowie z klas mundurowych uczestniczą w zawodach i turniejach strzeleckich. W aktualną historię wpisuje się również Turniej Piłki Nożnej dla mieszkańców burs i internatów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkól nr 1. Równolegle z tymi działaniami Szkoła włącza się do współpracy ze środowiskiem lokalnym współorganizując biegi przełajowe Dzielnicy III Prądnik Czerwony czy uczestnicząc w mistrzostwach dzielnic Krakowa w biegach na orientację.

Do chwili obecnej technikum mieszczące się przy ul. Ułanów 3 może poszczycić się liczbą ponad 10 000 absolwentów.

W historii zaznaczyły się osoby pełniące funkcje wicedyrektorów ds. pedagogicznych: mgr Józefa Korzeniowska (1963–1969), mgr Krystyna Paszkowska (1969–1991), inż. Mieczysław Baryluk (1974–1976), mgr inż. Anna Zakrzewska (1977–1986), mgr Adam Waligóra (1985–1990), mgr Janusz Wydrych (1990–2004), mgr Ewa Lorkowska (1991–2007), mgr Joanna Jarosz (2002–2004 ), mgr inż. Barbara Paszkowska (2004–2009 ), mgr Elżbieta Piechocińska (1986-2012, 2015-2016), mgr inż. Barbara Baran (od roku 2007), mgr Artur Dzigański (w roku szkolnym 2010/2011), mgr inż. Zbigniew Porada (w roku szkolnym 2011/2012) i mgr Tadeusz Sykta (od roku 2012). Funkcje wicedyrektorów ds. administracyjno-ekonomicznych pełnili kolejno: Stanisław Rabiej (1968–1991), inż. Adam Piękoś (1991–1993 i 1994–1999), Zbigniew Ćwiek (w roku szkolnym 1993/1994) i mgr Ryszard Kępa (1999 – 2009). W roku szkolnym 2009/2010 w wyniku reorganizacji administracji utworzono nowe stanowisko kierownika gospodarczego, które powierzono mgr Ryszardowi Kępie, które z kolei w roku 2012 obejmuje mgr inż. Andrzej Mołoko.

W roku szkolnym 2016/17 naukę pobiera ponad 800 uczniów w 33 klasach (technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik transportu kolejowego, technik mechatronik). Grono pedagogiczne liczy 106 nauczycieli, a grono obsługi i administracji 22 pracowników. Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Beata Śliwa, wieloletni nauczyciel szkoły. Na stanowiskach wicedyrektorów pracują mgr inż. Barbara Baran i mgr inż. Katarzyna Trzaska-Rycaj, kierownikiem internatu jest mgr Anna Rysiewicz-Buczak, a kierownikiem szkolenia praktycznego inż. Zygmunt Wierzbicki.  Trwa gruntowny remont budynku internatu. Szkoła uczestniczy w projektach finansowanych ze środków krajowych i unijnych, w tym Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej w ramach PO WER o wartości 156 129,10 złotych– 'Teacher Development as a Key to Successful Students’ Education’ – 17 nauczycieli wyjeżdża na szkolenia do UK, Niemiec i na Maltę.  Rozwija się dział mechatroniczny. Powstaje nowa pracownia mechatroniki samochodowej oraz kolejna pracownia komputerowa 116a. Uczniowie zdobywają 2 i 3 miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górnicznej. Rozpoczyna się współpraca z Zakładem Linii Kolejowych w Krakowie ( Dyrektor Andrzej Lipski) oraz Oddziałem Małopolskim Przewozów Regionalnych sp. z o.o w Krakowie. Rozpoczyna się również współpraca z podmiotem medycznym Emergency 24 sp. z o.o (Prezes Maciej Kisiel) w ramach Szkolnego Inspektoratu Ruchu Drogowego i Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. 30. listopada 2016 Szkołę odwiedza Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Jest to wizyta gospodarcza związana z remontem internatu oraz przeniesieniem siedziby internatu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji do budynku naszego internatu. Szkoła gości Andrzeja Philipiuka – pisarza powieści fantastycznych oraz Przemysława Babiarza – komentatora sportowego i Mistrza Mowy Polskiej 2016.

W 2017/18 na stanowisku jest nadal mgr Beata Śliwa, ana stanowiskach wicedyrektorów pracują mgr inż. Barbara Baran i mgr inż. Katarzyna Trzaska-Rycaj, kierownikiem internatu jest mgr Anna Rysiewicz-Buczak, a kierownikiem szkolenia praktycznego inż. Zygmunt Wierzbicki. Rozpoczyna się realizacja projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” – 2017-2019, w ramach którego odbywają się kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i interdyscyplinarne dla  uczniów, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,staże/praktyki u pracodawców i szkolenia zawodowe  dla nauczycieli. Realizowany jest dwuletni projekt w ramach Mobilności Kadry edukacji szkolnej PO WER ‘Kompetentny nauczyciel inwestycją w przyszłość technika informatyka’ o wartości 121 506,66 złotych dzięki czemu 11 nauczycieli wyjeżdża na 60-godzinne szkolenia metodyczno-językowe. Odbywa się wyjazd integracyjno-krajoznawczy pracowników do Bytomia, Tarnowskich Gór i Zabrza. Zwiedzamy też wystawę prac Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym. Gościmy poetkę i felietonistkę Ewę Lipską. Rozpoczyna się współpraca z Kolejami Małopolskimi sp.z o.o. Rozwija się współpraca z PKP PLK , Katedrą Pojazdów Szynowych Akademii WSB, Instytutem Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, MPK i Strażą Ochrony Kolei. Delegacja szkoły uczestniczy w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, który odbywa się w Łodzi w dniach 6-8 czerwca 2018 roku. Z inicjatywy Dyrektora szkoły Pani Beaty Śliwy szkoła organizuje w dniach 8-10 czerwca 2018 roku I Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas Kolejowych pod patronatem, m.in. Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka. Gościmy uczniów i nauczycieli z Olsztyna, Gliwic i Sosnowca.
Instalujemy klimatyzację w sali 116a, 116w, 117w. Trzy sale zyskują tablice multimedialne. Następuje wymiana sprzętu komputerowego w trzech pracowniach. Zakupujemy nowy sprzęt do pracowni mechatronicznej i samochodowej ze środków otrzymanych na doposażenie pracowni.

Rok 2018/19 jest istotny ze względu na obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W szkole odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń poświęconych rocznicy, Uczestniczymy też w obchodach 100. rocznicy powstania Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Na stanowiskach wicedyrektorów pracują mgr inż. Katarzyna Trzaska-Rycaj i mgr inż. Zbigniew Porada, kierownikiem internatu zostaje mgr Jolanta Domańska, po przejściu na emeryturę mgr Anny Rysiewicz-Buczak, a kierownikiem szkolenia praktycznego inż. Zygmunt Wierzbicki. Uczniowie kontynuują uczestnictwo w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” w ramach którego organizowane są kursy z grafiki komputerowej, obsługi klienta, programowania, prawa jazdy, wózków widłowych oraz obsługi Excela. Dyrektor szkoły mgr Beata Śliwa powierza stanowisko wicedyrektora mgr inż. Zbigniewowi Poradzie, który zastępuje mgr. inż. Barbarę Baran. Kontynuujemy współpracę z Klasztorem Ojców Karmelitów Bosych w Czernej. Szkoła organizuje II Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas Kolejowych (29-30.05.2019), podczas którego gościmy uczniów z Rzeszowa, Olsztyna i Białegostoku. Dzięki pozyskanym kontaktom podczas I Zjazdu rozpoczynamy przygotowania do stworzenia szkolnej drużyny w futsalu, która zdobywa III miejsce w II Mistrzostwach Polski Kolejowych Szkół Średnich w Futsalu rozegranych w Gliwicach 20 marca 2019 r.. Mamy finalistów w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej,III miejsce w II Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej oraz laureata w XLV Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Dyrektor szkoły Beata Śliwa podpisuje umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej do realizacji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, w którym udział bierze klasa 3LB. W ramach Festiwalu Zawodów 2019 odbywa się dyskusja panelowa dot. tematyki branży transportowej, w której wzięli udział Łukasz Smółka-Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Włodzimierz Zembol- Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP PLK SA, dr hab. inż. prof. Politechniki Krakowskiej Maciej Szkoda-Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych, Bogdan Kondratowicz – Prezes Zarządu Kolei Małopolskich sp. z o.o. oraz Beata Śliwa- nasza Pani Dyrektor. Panel poświęcony był nie tylko wyzwaniom w zakresie zabezpieczenia specjalistycznych kadr na potrzeby sektora branży kolejowej, ale tez wyzwań przed jakimi stoi szkoła. Kultywujemy tradycje związane z patronem szkoły. Odbywają się wycieczki do Czernej, konkurs wiedzy o patronie szkoły, sprzątamy groby Sybiraków, uczestniczymy w IX Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, który odbywa się w Grajewie w dniach 3-5 czerwca 2019 roku. Wydajemy kolejne numery szkolnej gazetki RUMOR. Cykliczne wydarzenia szkoły to Narodowe Czytanie, Przedstawiamy się, Światło na scenę, Konkurs Krasomówczy, Akcja Krwiodawstwa, Walentynkowy Koncert Charytatywny na rzecz Hospicjum św. Łazarza, Impreza charytatywna dla Schroniska dla Zwierząt, Pola nadziei, Żonkilowy tramwaj, Seminarium ekologistyczne, Turniej FIFA, Biegi przełajowe, Mistrzostwa szkoły w siatkówce i wiele innych. Odbywa się wyjazd integracyjno-krajoznawczy pracowników do Kościeliska i Doliny Bachledowej. Zwiedzamy też Muzeum Hasiora w Zakopanem. Rozpoczynamy realizację projektu Rok Zerowy z AGH. Rozpoczyna się termomodernizacja budynku szkoły o wartości ponad 2,5 mln złotych. W miejscu dawnej narzędziowni i kuźni powstają sale lekcyjne. następuje remont podłogi w holu głównym, wymiana drzwi do pracowni w skrzydle warsztatowym i dolnym prawym skrzydle, remont auli górnej i dolnej, instalacja klimatyzacji w salach 118w, 27w i 106s, wymiana ławek i krzeseł. Rozpoczyna się adaptacja dawnych lokali mieszkalnych na potrzeby szkoły. Sala 106s zyskuje sprzęt multimedialny i konferencyjny (instalacja AGH) w ramach Programu Małopolska Chmura Edukacyjna II.

Rok 2019/20 jest Rokiem Jubileuszowym. Rozpoczynamy obchody Jubileuszu 70-lecia Szkoły (sadzimy siedem klonów w ogrodzie szkolnym). Obowiązki dyrektora pełni mgr Beata Śliwa, na stanowiskach wicedyrektorów pracują mgr inż. Zbigniew Porada i mgr inż. Katarzyna Trzaska-Rycaj, kierownikiem internatu jest mgr Jolanta Domańska, a kierownikiem szkolenia praktycznego inż. Zygmunt Wierzbicki.Ze względu na reformę systemu edukacji nasi pierwszoklasiści to uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. Przyjmujemy 12 klas pierwszych, a łączna liczba uczniów w szkole wynosi prawie 900 (34 klasy). 20 września gościmy Świadka Historii Panią Aleksandrę Szemioth, która przybliża Uczniom historię zesłań Polaków na Syberię w ramach obchodów Dnia Sybiraka. Delegacja uczniów i nauczycieli bierze udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku (26-28.09.2019). Dyrektor Beata Śliwa podpisuje umowę o współpracy z Kolejami Małopolskimi i JMS Ośrodkiem Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów. Rozpoczynamy realizację Programu Małopolska Chmura Edukacyjna II, w ramach którego prowadzone są zajęcia w trybie on-line z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz warsztaty weekendowe z języka angielskiego zawodowego. Kontynuujemy uczestnictwo w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : mechanicznej (M), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A), z którego korzysta kilkuset uczniów. Pracownicy wyjeżdżają do Krynicy na coroczny pobyt integracyjno-kulturalny. W połowie listopada wszystkie klasy pierwsze zmagają się na deskach szkolnego teatru w ramach konkursu Przedstawiamy się pod hasłem „Na syberyjskich szlakach”. 20 listopada 2019 r. odbywa się Gala Jubileuszowa z okazji obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły, na którą przybywają Absolwenci, byli Pracownicy szkoły, przedstawiciele UMK, przedstawiciele duchowni, partnerzy Szkoły, dyrektorzy krakowskich szkół technicznych oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Łącznie w Gali bierze udział ok. 400 osób. Mszę św. poprzedzającą uroczystości odprawia zastępca Prowincjała Karmelitów Bosych. W Dzień Kolejarza klasy pierwsze kolejowe wyjeżdżają na wycieczkę do Czernej. 10 grudnia 2019 r. gościmy Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółkę, który przedstawia Uczniom klas kolejowych informacje o inwestycjach w transporcie szynowym. Uczniowie, w ramach głosowania, wybierają fotele pasażerskie do nowo zakupionych pociągów. W ramach prac remontowych w auli górnej instalujemy klimatyzację, lokale mieszkalne przekształcane są na pomieszczenia dydaktyczne, trwa remont sanitariatów w internacie (ok. 350 tys zł) oraz wymiana drzwi do sal lekcyjnych w szkole. W styczniu 2020 roku Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego przystępuje do projektu Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”. Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r w ramach którego przewidziane są kursy dla naszych uczniów. Trwają prace nad obszarami zakupowymi projektu.  W lutym Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy kompleksu rekreacyjno-sportowego, który ma powstać przy naszej szkole. Od początku roku na świecie słyszymy o epidemii koronawirusa, potem pandemii. 12 marca 2020 roku  rząd polski wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, co wiąże się z zawieszeniem zajęć, a następnie przejściem na nauczanie na odległość. Wprowadzone zostają nakazy noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Pierwszy raz w historii szkoły zakończenie klas maturalnych odbywa się w nietypowy, bo zdalny sposób, na platformie Zoom, a odbiór świadectw ukończenia szkoły rozpisany jest na cały tydzień, tak, aby zachować bezpieczeństwo Uczniów i Nauczycieli. Przesunięty zostaje termin matur (z maja na czerwiec) wraz z rezygnacją z części ustnej. Jednocześnie trwa wymiana komputerów w pracowni 118w. Szkoła zostaje podłączona do kolejnych łączy światłowodowych, co pozwala na zwiększenie dostępności do zasobów sieciowych. 6 maja 2020 roku wyłoniono wykonawcę budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie naszych obecnych boisk szkolnych. Przewidywany koszt inwestycji: 5.649.900,26 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych i 26 groszy). Przewidywany termin zakończenia: 30.06.2021 rok. 6 sierpnia podpisujemy wejście ekipy na teren budowy. Na szczęście pandemia nie krzyżuje planów inwestycyjnych. Inwestycję prowadzi Zarząd Infrastruktury Sportowej. Jednocześnie w wakacje 2020 roku rozpoczyna się generalny remont kuchni i magazynów. Stołówka zostaje zamknięta na czas remontu, a smakosze internatowych obiadków muszą 'obejść się smakiem’. Na czas prac zaplanowano dostawę wyżywienia przez firmę cateringową. Zakończony zostaje remont pokoi i łazienek na parterze w internacie. Mały retusz zyskują szatnie wf, siłownia i podłoga w holu wf. Przygotowania nowego roku szkolnego są bardzo trudne ze względu na reżim sanitarny panujący w kraju i zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.  Pochłania to dużo szkolnych środków budżetowych.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy od przygotowania procedur bezpieczeństwa związanych z nadal panującą epidemią COVID-19. Na terenie szkoły zaleca się chodzenie w maseczkach oraz dezynfekcję dłoni. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się w sali gimnastycznej tylko dla klas pierwszych, pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami o różnych porach. Mamy siedem klas pierwszych, w tym uruchomiony nowy kierunek kształcenia – technik programista. Obowiązki dyrektora pełni mgr Beata Śliwa, na stanowiskach wicedyrektorów pracują mgr Małgorzata Kegel i mgr inż. Katarzyna Trzaska-Rycaj, kierownikiem internatu jest mgr Jolanta Domańska, a kierownikiem szkolenia praktycznego mgr Agnieszka Wędzicha. Październik 2020 roku przynosi drugą falę pandemii. Szkoły zostają zamknięte a nauczanie jest kontynuowane na odległość. Na szczęście udaje się zorganizować wyjazd integracyjny do Rabki. Od listopada istnieje możliwość odbywania zajęć praktycznych w szkole, jednak liczne przypadki zachorowań na koronawirusa w Polsce powodują, że tylko trzy klasy uczą się stacjonarnie w wymiarze ok. 8 godzin. Reszta zajęć odbywa się on-line. Listopadowe i styczniowe praktyki zawodowe odbywają się w formie projektu edukacyjnego. Dynamiczna sytuacja i narodowa kwarantanna, decyzją MEN, powodują zmianę terminu ferii zimowych. Odwołana zostaje Studniówka. Pomimo ciężkiej sytuacji w kraju i na świecie, szkoła nadal prowadzi rozmaite akcje i wydarzenia on-line. Jako jedna wśród sześciu szkół krakowskich zostajemy wytypowani do programu Modelowe Szkoły w Chmurze Microsoft,  w których w modelowy sposób wykorzystuje się technologie Microsoft do wsparcia procesu zarządzania szkołą, komunikacji i współpracy, a także dydaktyki – nie tylko w trakcie zdalnej nauki.

W tym roku szkolnym kontynuuje się również budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie starych boisk przyszkolnych. Inwestycja kosztuje prawie 6 mln zł. Jednocześnie kończy się kompleksowy remont kuchni i stołówki. Kuchnia zyskuje nowoczesne wyposażenie, a stołówka przyjemniejszy wygląd. Rozpoczynamy remont sali gimnastycznej.

Od stycznia 2021 roku rozpoczynają się kursy w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych – edycja 2, w ramach którego uczniowie odbywają kursy i staże specjalistyczne. Ponad stu uczniów bierze udział w kursach Programowanie w języku Python, Zastosowanie programu 3dsmax do projektowania i budowania scen trójwymiarowych, Algorytmika i logika w programach komputerowych, Kodowanie i dekodowanie informacji w systemach komputerowych, Obsługa wózków widłowych, Logistyczna obsługa klienta, Obsługa klienta w branży kolejowej, Elementy statystyki w logistyce oraz Prawo jazdy. Nie rozstajemy się z AGH – trwa projekt Rok Zerowy z AGH z matematyki oraz projekt Małopolska Chmura Edukacyjna z języka angielskiego zawodowego. W ramach projektu CKZ2 kilkudziesięciu uczniów odbywa płatne staże wakacyjne w zakładach pracy.

Rok szkolny 2021/22 rozpoczynamy od uroczystego otwarcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego połączonego z rozpoczęciem roku szkolnego. Kompleks zostaje oficjalnie otwarty przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Na wydarzenie przybywają przedstawiciele władz i instytucji oświatowych, partnerzy szkoły oraz goście. Mamy dziewięć klas pierwszych. W sumie społeczność szkolna liczy 36 oddziałów i 5 grup wychowawczych w internacie. To ok. 1050 uczniów. Obowiązki dyrektora pełni mgr Beata Śliwa, na stanowiskach wicedyrektorów pracują mgr Małgorzata Kegel i mgr inż. Katarzyna Trzaska-Rycaj, kierownikiem internatu jest mgr Jolanta Domańska, a kierownikiem szkolenia praktycznego mgr Agnieszka Wędzicha. Od drugiego półrocza obowiązki trzeciego wicedyrektora pełni mgr Agnieszka Kaczmarczyk. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zakończony zostaje częściowy remont sali gimnastycznej, która zyskuje nową poliuretanową podłogę, odświeżone ściany i sprzęt sportowy.  Remont współfinansowany jest przez Radę Rodziców, a jego całościowy koszt wynosi ok. 180 tys. zł. Rozpoczyna się też remont drogi przeciwpożarowej do internatu oraz budowa stacji transformatorowej. W internacie rozpoczyna się przebudowa wejścia głównego i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja budynku. Pandemia koronawirusa trwa nadal. Wraz z nadejściem czwartej fali przechodzimy na nauczanie zdalne w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku, niestety nadchodzi piąta fala zakażeń.

Skip to content