Biblioteka

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Umberto Eco

Do biblioteki zapraszają mgr Maria Załuska oraz mgr Małgorzata Imosa-Nogieć.

Regulamin biblioteki

Poniedziałek 7.30-19.30
Wtorek 7.30-19.30
Środa 7.30-16.30
Czwartek 7.30-17.30
Piątek 7.30-14.30

Do zadań biblioteki należy:

 1. wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,
 2. dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,
 3. wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 4. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,
 5. współpraca z z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną,
 6. wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 7. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym  z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 8. organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,
 9. upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej,
 10. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 11. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
Skip to content